Jazykový kurz A15L28 - Angličtina pro děti - A2 mírně pokročilí - 6. - 7. třída I přírodopis - CLIL

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Kurzy CLIL

Metoda CLIL propojuje výuku cizího jazyka a odborného předmětu. Jedná se tedy o výuku „2 v 1“, kdy se dítě učí cizí jazyk současně se získáváním znalostí z konkrétního odborného předmětu, např. dějepisu nebo matematiky. Jazyk zde plní funkci přirozeného komunikačního prostředku. Během kurzu si tak děti nejen rozšíří specifickou tematicky zaměřenou slovní zásobu a s ní související gramatiku, ale rovněž rovnoměrně rozvinou všechny základní dovednosti v cizím jazyce – mluvení, poslech, čtení i psaní. A to vše přirozenou formou.

Kurzy jsou postaveny na práci se sadou nově vytvořených učebních materiálů Labyrinth, kterou tvoří učebnice, pracovní sešit, desková hra a online hry. Učebnice, pracovní sešit a onine hry jsou již zahrnuty v ceně kurzu.

Výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) patří mezi nejvýraznější trendy současnosti v oblasti efektivního jazykového vzdělávání.

Kurz v délce 18 týdnů zahrnuje 36 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
20.09 - 24.01.2017
Dny
úterý
Čas
16:40 - 18:10
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 890,-

Obsah kurzu (osnova)

 • sloveso být (to be), sloveso have got
 • přítomný čas průběhový (present continous) a přítomný čas prostý (present simple)
 • minulý čas prostý (past simple)
 • stupňování přídavných jmen: komparativ
 • rozkazovací způsob
 • spojka when / before / after / because
 • vztažné věty s who / where
 • modální slovesa must / mustn´t / can
 • příslovce: frekvence a způsobu
 • řadové číslovky

Naučím se ...

 • základní slovní zásobu na téma: škola, sporty, zdraví a volný čas
 • zopakovat si fráze, které používám při představení se
 • zeptat se na osobní údaje, získat informace o druhém člověku a na podobné otázky adekvátně odpovědět
 • zopakovat si fráze pro popis osoby a pro popis běžného dne
 • vyjádřit, jak se lidé cítí, a reagovat na otázku jaké „to“ je/bylo
 • napsat popis učitele
 • vyplnit dotazník
 • informovat o předmětech ve škole
 • konkrétněji upřesnit informace pomocí vztažného zájmena who/where
 • porozumět informacím v písemném i mluveném textu (např. pravidla sportu, známý objevitel…)
 • znát a pojmenovat základní jednotky míry
 • mluvit o nových sportech, říci, ve kterém sportu jsem/nejsem dobrý a který se můžu/chci naučit
 • popsat sportovní aktivitu
 • znát nová příslovce a vyjádřit, jakým způsobem se něco děje
 • pojmenovat základní nemoci a informovat o tom, jak jsem byl nemocný
 • mluvit v jednoduchých souvětích
 • vyjádřit názor
 • popsat, co jsem dělal/nedělal včera, minulý týden apod. a položit podobnou otázku
 • zopakovat si části lidského těla a naučit se nová slova k tématu
 • vyjádřit sled událostí v minulosti pomocí řadových číslovek
 • znát slova nových písní
 • vypracovat tématické projekty

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro děti - A2 mírně pokročilí - 6. - 7. třída I přírodopis - CLIL probíhá z učebnice Nuovo Progetto Italiano - 1.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A2 - Mírně pokročilý

Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby.

Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího.

Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám