Jazykový kurz A15L28 - Angličtina pro děti - A2 mírně pokročilí - 6. - 7. třída I přírodopis - CLIL

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Kurzy CLIL

Metoda CLIL propojuje výuku cizího jazyka a odborného předmětu. Jedná se tedy o výuku „2 v 1“, kdy se dítě učí cizí jazyk současně se získáváním znalostí z konkrétního odborného předmětu, např. dějepisu nebo matematiky. Jazyk zde plní funkci přirozeného komunikačního prostředku. Během kurzu si tak děti nejen rozšíří specifickou tematicky zaměřenou slovní zásobu a s ní související gramatiku, ale rovněž rovnoměrně rozvinou všechny základní dovednosti v cizím jazyce – mluvení, poslech, čtení i psaní. A to vše přirozenou formou.

Kurzy jsou postaveny na práci se sadou nově vytvořených učebních materiálů Labyrinth, kterou tvoří učebnice, pracovní sešit, desková hra a online hry. Učebnice, pracovní sešit a onine hry jsou již zahrnuty v ceně kurzu.

Výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) patří mezi nejvýraznější trendy současnosti v oblasti efektivního jazykového vzdělávání.

Kurz v délce 18 týdnů zahrnuje 36 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
20.09 - 24.01.2017
Dny
úterý
Čas
16:40 - 18:10
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 890,-

Obsah kurzu (osnova)

 • sloveso být (to be), sloveso have got
 • přítomný čas průběhový (present continous) a přítomný čas prostý (present simple)
 • minulý čas prostý (past simple)
 • stupňování přídavných jmen: komparativ
 • rozkazovací způsob
 • spojka when / before / after / because
 • vztažné věty s who / where
 • modální slovesa must / mustn´t / can
 • příslovce: frekvence a způsobu
 • řadové číslovky

Naučím se ...

 • základní slovní zásobu na téma: škola, sporty, zdraví a volný čas
 • zopakovat si fráze, které používám při představení se
 • zeptat se na osobní údaje, získat informace o druhém člověku a na podobné otázky adekvátně odpovědět
 • zopakovat si fráze pro popis osoby a pro popis běžného dne
 • vyjádřit, jak se lidé cítí, a reagovat na otázku jaké „to“ je/bylo
 • napsat popis učitele
 • vyplnit dotazník
 • informovat o předmětech ve škole
 • konkrétněji upřesnit informace pomocí vztažného zájmena who/where
 • porozumět informacím v písemném i mluveném textu (např. pravidla sportu, známý objevitel…)
 • znát a pojmenovat základní jednotky míry
 • mluvit o nových sportech, říci, ve kterém sportu jsem/nejsem dobrý a který se můžu/chci naučit
 • popsat sportovní aktivitu
 • znát nová příslovce a vyjádřit, jakým způsobem se něco děje
 • pojmenovat základní nemoci a informovat o tom, jak jsem byl nemocný
 • mluvit v jednoduchých souvětích
 • vyjádřit názor
 • popsat, co jsem dělal/nedělal včera, minulý týden apod. a položit podobnou otázku
 • zopakovat si části lidského těla a naučit se nová slova k tématu
 • vyjádřit sled událostí v minulosti pomocí řadových číslovek
 • znát slova nových písní
 • vypracovat tématické projekty

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A2 - Mírně pokročilý

Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby.

Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího.

Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám