Jazykový kurz A17M22 - Angličtina pro děti - A2 mírně pokročilí - 7. třída II

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 05.02.2018
Dny
pondělí
Čas
14:15 - 15:15
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 390,-

Obsah kurzu (osnova)

 • minulý čas (past simple): pravidelná / nepravidelná slovesa
 • stupňování přídavných jmen: komparativ a superlativ
 • struktura: want someone to do something
 • modální sloveso could / couldn´t
 • výrazy pro vyjádření množství
 • předložky into / round /out of / in front of
 • přivlastňovací zájmena

Naučím se ...

 • porozumět a používat slovní zásobu na téma náš svět, moderní život, v ZOO, čas oslav a strava a výživa
 • tvořit jednoduchá souvětí
 • vyjádřit, co jsem uměl / neuměl dělat
 • mluvit o událostech v minulosti
 • porovnávat lidi / předměty za použití minulého času
 • vyjádřit svůj názor
 • porozumět informacím v písemném i mluveném textu (např. o vyhynulých zvířatech, ochraně životního prostředí, umění, hudbě, stravě…)
 • identifikovat a pojmenovat předměty ze světa moderních technologií, popsat je a porovnat je
 • používat nová slovesa a jejich tvary v minulém čase
 • vyjádřit čas na hodinách (celé hodiny) a říci, co se v kterou dobu stalo
 • napsat popis svého oblíbeného filmu
 • naučit se nové názvy zvířat v ZOO, porovnávat jejich vlastnosti pomocí komparativu a superlativu
 • aktivně se účastnit jednoduchého rozhovoru na téma jídlo
 • požádat o něco a na žádost adekvátně odpovědět
 • vyjádřit a porozumět nabídce
 • popsat obrázek znázorňující oslavu a pohovořit o tom, co se na oslavě děje
 • používat některá příslovce a naučit se tvary komparativu a superlativu
 • znát slova nových písní
 • vypracovat tématické projekty
 • seznámit se s formátem zkoušky Movers

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A2 - Mírně pokročilý

Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby.

Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího.

Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám