Námi realizované projekty

Projektové oddělení CHC zahájilo svou činnost v roce 2006 s cílem podpořit rozvoj jazykové školy a rozšířit její činnost do nových oblastí vzdělávání. Portfolio témat se v průběhu let rozšiřovalo, naše aktivity se však vždy soustředily na dvě hlavní oblasti: zkvalitňování formálního vzdělávání na ZŠ a SŠ a na podporu rovných příležitostí na pracovním trhu.


V posledních letech jsme realizovali projekty:


FlexiKariéra (2017-2018, ESF) www.flexikariera.cz

Nové příležitosti pro rodiče pečující o malé děti a jak jim pomoci znovu nastartovat osobní i profesní život po dlouhé karierní pauze: na to se zaměřila FlexiKariéra, která navázala na projekt Fit for Flexi. Za pomoci školení, koučinku a mentoringu jsme pracovali na zvyšování sebedůvěry a dovedností účastníků tak, aby mohli naplnit svůj potenciál.

FIT FOR FLEXI (2012-2015, ESF) www.fitforflexi.cz

Projekt Fit for Flexi cílil na sdílení inovativních postupů v oblasti podpory a implementace flexibilních pracovních úvazků, a to napříč zeměmi. Partneři z Německa, Švédska, Polska a České republiky společně vytvořili tréninkový program sestavený ze tří modulů a rovněž koučovací program, oba zaměřené na rodiče pečující o malé děti/nezaměstnané/jednotlivce stojící před kariérní změnou, která jim umožní návrat na pracovní trh. Kromě praktických nástrojů jsme pracovali se zaměstnavateli a snažili se je motivovat k zavádění flexibilní úvazků.

SILC (2016-2019, Synergy in Learning and Cooperation, ERASMUS+) www.learningincooperation.eu

Projekt SiLC, realizovaný ve spolupráci s partnery z Nizozemí, Španělska, Bulharska, Rumunska a Lotyšska, reagoval na potřebu systematičtějšího přístupu ke kulturní a věkové diverzitě na pracovišti. V rámci projektu jsme pracovali s vyučujícími a studenty odborného vzdělávání a přípravy a zástupci malých a středních podniků. Na základě příkladů dobré praxe jsme účastníky vedli k tomu, aby diverzitu vnímali spíše jako příležitost než překážku. Konkrétní výstupy vedly k rozvoji kompetencí pracovníků na vedoucích pozicích tak, aby dokázali rozpoznat potenciál, který diverzita přináší v oblasti kreativity, inovací a konkurenceschopnosti.

ŠKOLA BEZ HRANIC  (2014-2015, ESF) www.openschool.cz

Projekt ŠKOLA BEZ HRANIC pomohl více než 700 učitelům a 8000 žáků odhalit, jak lze k učení a výuce přistupovat kreativně. V rámci projektu jsme na základních a středních školách představili metodu CLIL (Content and Language Integranted Learnin) a vyvinuli nové výukové materiály s názvem Labyrinth. Podpořili jsme rovněž rozvoj mezinárodních partnerství mezi školami.

Active Generation 50+ (2013-2015, LLP, Grundtvig) http://age50plus.eu/

Projekt se zaměřil na tzv. age management a na nástroje a metody, jak napomoci zaměstnanosti lidí starších 50 let a zvýšit jejich uplatnění na pracovním trhu.

ACTIVE ENGLISH (2010-2013, ESF) www.active-english.cz

Projekt zaměřený na zvyšování kvality ve výuce angličtiny na základních školách. V rámci projektu jsme vytvořili nové vzdělávácí nástroje a jejich účinnost ověřili za pomoci 1300 žáků z 25 základních škol.

Modern University in Modern Europe (2012-2014, LLP – Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation)

Mezinárodní projekt zaměřený na přenos zkušeností a inovativních řešení v oblasti age managementu a mezigenerační spolupráce mezi pracovníky ve veřejném sektoru. Do projektu se kromě Channel Crossings zapojili rovněž partneři z Polska, Finska, Belgie, Itálie, Řecka, Bulharska a Maďarska.

IMPULS (2012-2014, ESF)

V rámci projektu jsme spolupracovali s pedagogy ze základních a středních škol a vyvinuli pro ně komplexní vzdělávací kurz pro zlepšení znalostí anglického jazyka.

Napište nám

Zavolejte nám

+420 210 215 300

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě