Překlady a tlumočení - otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi normostranou a normální stránkou?

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Cena překladu se stanovuje podle počtu normostran výsledného překladu, nikoli dle počtu stran originálu.

Poslední nedokončená strana se považuje za celou normostranu a minimální rozsah účtovaného textu je 1 NS.

Co je to soudní překlad?

Soudní překlad může vyhotovit (případně jiný překlad soudně ověřit) pouze překladatel jmenovaný pro tento účel a pro daný jazyk krajským nebo městským soudem. Překladatel vyhotovený překlad pevně spojí s originálem nebo notářsky ověřenou kopií a doplní překladatelskou doložkou, která je nedílnou součástí soudního překladu. Doložkou překladatel potvrzuje, že se jedná o doslovný překlad původního textu. Tímto způsobem se překládají převážně osobní dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy, vysvědčení, diplomy, lékařská potvrzení, dále výpisy z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, smlouvy atd.

Jak se liší konsekutivní a simultánní tlumočení?

Při konsekutivním tlumočení mluvčí pronáší svůj projev v kratších segmentech a po dokončení přednesu určité části přichází ke slovu tlumočník, který formuluje obsah řečeného v cílovém jazyce. Tlumočník většinou pracuje v blízkosti mluvčího před publikem.

V případě simultánního tlumočení pronáší tlumočník formulace v cílovém jazyce bezprostředně po jejich vyslovení mluvčím. Tlumočník sedí buď v kabině nebo vedle klienta, kterému je tlumočení určeno. Simultánního tlumočení se často využívá na  mezinárodních konferencích, kde řečníci hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích a tlumočníci v tlumočnických kabinách tlumočí do dalších jednacích jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl do svých sluchátek zvolit tlumočení do toho jazyka, který mu nejlép vyhovuje. Simultánně lze však tlumočit také bez technických pomůcek, a to šeptem do ucha klienta. Tato tlumočnická praxe se označuje jako šušotáž, tedy tlumočení šeptem (z francouzského chuchoter).

Pro simultánní tlumočení je zapotřebí objednat vždy alespoň dva tlumočníky na jeden jazyk a den.

Můžete zajistit pro konferenci tlumočnickou techniku?

Ano, můžeme. Komplexnost nabízených služeb je naší prioritou, a proto klientům nabízíme nejen zajištění tlumočníků, ale i tlumočnickou techniku, sál nebo hostesky. Dle požadavků klienta na tlumočnickou techniku navrhneme nejvhodnější řešení odpovídající technickým možnostem prostředí, kde se akce koná.

Kdy se poskytuje soudní tlumočení?

Soudní tlumočení je vyžadováno v případě úředních úkonů, zejména při svatbách, valných hromadách, u notáře, při uznání otcovství na matrice apod.

Soudní tlumočníci mají pro tuto činnost zvláštní oprávnění a jsou registrováni u příslušného soudu České republiky.

Jazyková škola Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám