Europass – dveře ke studiu a práci v Evropě

Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není novým certifikátem, pouze souhrnně popisuje kvalifikace.
Europass usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii.
Europass zlepšuje transparentnost kvalifikací a mobilitu pracovníků na evropském pracovním trhu.

Europass tvoří 5 dokumentů

  1. Europass – životopis
  2. Europass - jazykový pas
  3. Europass - mobilita
  4. Europass - dodatek k diplomu
  5. Europass - dodatek k osvědčení

Jádrem portfolia Europassu je evropský životopis (Europass - životopis), ke kterému se váží ostatní dokumenty Europassu. Záleží na rozhodnutí každého občana, které z nich si pořídí.

Proč si pořídit Europass ?

Europass není cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas). Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou a usnadnit občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem aj.), třeba i v rámci jedné země, rychleji se zabydlet nebo usadit v novém prostředí.
Může také pomoci najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb.

Pro koho je Europass ?

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat v EU nebo se uplatnit na evropském trhu práce:

  • studentům
  • uchazečům o zaměstnání
  • zaměstnavatelům
  • sociálním partnerům na národní i evropské úrovni

Užívání jednotlivých dokumentů Europassu nebo celého portfolia Europassu je dobrovolné. Pro nikoho to není povinnost, občanům se pouze nabízí možnost využití této příležitosti. Každý se může také rozhodnout, které dokumenty Europassu si chce pořídit, nemusí mít všechny z celého portfolia Europassu.

Kde je možno se s Europassem setkat ?

Kromě členských zemí EU se s Europassem setkáme i v zemích ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které nejsou členy Společenství, a v kandidátských zemích ucházejících se o členství v EU (Bulharsko, Rumunsko). Europass si mohou pořídit i státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v EU.

Europass tvoří 5 dokumentů

Europass - životopis (E-CV) je základním dokumentem Europassu. Vyplňuje si jej každý občan sám v libovolném jazyce EU, není potvrzován třetí stranou. Formulář umožňuje občanům systematicky, chronologicky a pružně uvést údaje o svých kvalifikacích a kompetencích.

Europass - jazykový pas (E-JP) je dokument, který poskytuje přehled o úrovni znalostí a zkušeností dosažených v jednom nebo několika cizích jazycích.Vyplňuje si jej každý sám na základě sebehodnocení podle evropských standardů.

Více informací: Evropské úrovně – stupnice pro sebehodnocení

Formulář E-JP byl vytvořen Radou Evropy jako součást Evropského jazykového portfolia společně s jazykovým životopisem a ukázkami vlastních prací. Jazykový pas poskytuje jasné a mezinárodně srovnatelné údaje. Hodnotí se všechny znalosti bez ohledu na to, zda byly získány v rámci formálního vzdělávání nebo mimo něj.

Europass - mobilita (E-M) zaznamenává evropskou studijní stáž. Evropská studijní stáž je doba, kterou určitá osoba, bez ohledu na věk, dosažené vzdělání a profesní postavení, stráví v jiné zemi za účelem vzdělání a praxe.

Europass - dodatek k diplomu (E-DD) je doklad připojený k vysokoškolskému diplomu, který má usnadnit pochopení obsahu dosaženého vzdělání a významu diplomu v cizí zemi.

E-DD nenahrazuje původní diplom a nezakládá nárok na úřední uznání původního diplomu, ale usnadňuje jeho řádné posouzení a uznání v zahraničí.
E-DD vydávají vysoké školy v češtině a angličtině na požádání zdarma, od roku 2005 pak automaticky s diplomem.

Europass-dodatek k osvědčení (E-DO) je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, vysvědčení, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. Na rozdíl od předešlých dokumentů se E-DO nevztahuje na držitele, ale na jeho kvalifikaci. Je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním.

E-DO nenahrazuje původní osvědčení a nezakládá nárok na úřední uznání původního osvědčení, ale usnadňuje jeho řádné posouzení a uznání v zahraničí.
V České republice E-DO vydává Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) držiteli příslušného osvědčení. E-DO je vydáván v českém jazyce a v jednom cizím jazyce v Evropě srozumitelném na základě žádosti.

Zdroj : www.europass.cz
Jazykový pas, Scientia

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
certifikát www.Jazykovky.cz
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám