Metody výuky

Všechny kurzy jsou určeny široké veřejnosti všech věkových kategorií a úrovní pokročilosti.

Prezenční výuka

Prezenční výuka nabízí pravidelný kontakt s živým lektorem a je vhodná pro každého bez ohledu na předchozí zkušenosti se studiem.

  • všeobecné jazykové kurzy mají za cíl rozvíjet všechny základní jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní a mluvení).
  • konverzační kurzy se zaměřují na rozvoj komunikačních dovedností, zvýšení sebevědomí a odbourání ostychu při mluvení.
  • kurzy přípravy na mezinárodní zkoušky zahrnují studium zkouškových taktik a strategií a jsou přímo zacílené na úspěšné složení dané zkoušky.
  • odborné kurzy se zaměřují na odborný jazyk určité oblasti – např. kurzy Business Skills jsou zaměřené na rozvoj dovedností použitelných v pracovním prostředí – psaní emailů, telefonování, prezentace, vyjednávání atp.

Distanční výuka

Distanční výuka je hodná zejména pro studenty, kteří již mají určitou zkušenost se studiem jazyka, protože vyžaduje sebedisciplínu. Lze ji absolvovat samostatně nebo jako doplněk k prezenční výuce.

  • elearningové kurzy nabízejí časově flexibilní samostudium zaměřené zejména na čtení a psaní.
 

Při výuce jazyků v Channel Crossings upřednostňujeme kombinaci několika metod před používáním pouze jedné metody. Jsou to zejména:

  • Komunikativní metoda - nosným principem této metody je prezentace jazykových prostředků a slovní zásoby v kontextu každodenních situací s důrazem na plynulost projevu. Lektor pomáhá rozvíjet základní jazykové dovednosti - čtení, psaní, mluvení a poslech. Studenti tyto dovednosti rozvíjejí společně, aktivně mezi sebou komunikují a na základě používání jazyka získávají znalosti gramatických struktur.
  • Přímá metoda - tato metoda je založena na používání cizího jazyka pro veškerou komunikaci při výuce - slovní zásoba se učí pomocí názorných pomůcek, obrázků a předmětů, abstraktní slovní zásoba je vysvětlována na základě spojování myšlenek a představ. Gramatika se učí induktivně – studenti si ji osvojují díky neustálému používání cizího jazyka. Velký důraz je kladen na správnou výslovnost a je upřednostňován mluvený projev.
  • Metoda drilu - metoda drilu spočívá ve zautomatizování gramatických vazeb a konstrukcí formou jejich opakovaného používání ve vhodných komunikativních situacích nebo formou cvičení v učebnici.
  • Total Physical Response (TPR) - v doslovném překladu se tato metoda nazývá "celková fyzická reakce", jedná se tedy o zapojení motorické aktivity do výukového procesu. Metoda je odvozena od přirozeného osvojování si mateřského jazyka v dětství, a proces je tudíž často doprovázen různými pohybovými aktivitami. Studenti napodobují a opakují, co vyučující říká či dělá. Tato metoda je zvlášť vhodná pro studenty na úrovni začátečníků.

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
certifikát www.Jazykovky.cz
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám