Jazykový kurz RA20M02 - Angličtina pro děti - A1/A2 falešní začátečníci - 5. třída II

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí (1x60 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
19.02 - 11.06.2019
Dny
úterý
Čas
15:25 - 16:25
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 590,-

Obsah kurzu (osnova)

 • struktura So do I / I don´t
 • množné číslo: pravidelné a nepravidelné tvary
 • přítomný čas průběhový (present continous)
 • sloveso have got
 • I like… / I love… a zápor I don´t like
 • I like… + ing: kladná a záporná věta, otázka
 • otázka: Would you like some…? + I´d love / I´d like
 • předmětová zájmena
 • struktura Do you want to…? + I want to go…
 • předložky between, behind, in front

Naučím se ...

 • porozumět jednoduchým instrukcím a slovní zásobě na téma: na farmě, město, oblečení, koníčky a zábava, narozeniny, na prázdninách
 • zpívat nové písně
 • poslouchat a číst krátké a jednoduché příběhy a porozumět jim
 • pojmenovat zvířata na farmě, říct, jak dělají, kde jsou a co dělají
 • anglicky popsat zvíře a na základě popisu uhodnout jeho název, pojmenovat části těla zvířete
 • vyjádřit, co mám / nemám rád a co se mi líbí
 • vyjádřit souhlas / nesouhlas
 • pojmenovat místa a budovy ve městě, jednoduše popsat město
 • nakreslit jednoduchou mapu města a orientovat se v ní
 • vytvořit plakát města
 • zeptat se, kde je předmět umístěn, a na podobnou otázku odpovědět
 • popsat, co mám (či ostatní mají) na sobě a jaké oblečení rád / nerad nosím
 • správně používat sloveso have got
 • mluvit o tom, co právě dělám a jaké mám koníčky, ale také o tom, co nemám rád / nerad dělám
 • popsat narozeninovou party a poblahopřát k narozeninám
 • poznat a pojmenovat některá jídla/potraviny, vyjádřit, zda a co mi chutná
 • nabídnout jídlo a zeptat se pomocí would you like
 • účastnit se jednoduchého společenského rozhovoru na večírku
 • poznávat a pojmenovat sporty
 • psát jednoduchá slova a věty
 • číst krátké texty, doplňovat chybějící slova a přiřazovat slova/věty k obrázkům
 • říci, co rád dělám o prázdninách a vyjádřit, kam bych chtěl jet
 • vytvořit a napsat pozdrav z prázdnin
 • zeptat se a odpovědět na otázku, co kdo chce a co chci já

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro děti - A1/A2 falešní začátečníci - 5. třída II probíhá z učebnice More! Level 1 2nd Edition, lekce 5-8.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1/A2 – Falešný začátečník

Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu.

Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím "ale", "a" atd.

V poslechu je schopen odpovědět na obsah na základě otázek typu „pravda“ x „nepravda“, rozlišit čísla, jednoduchá data, všeobecné popisy předmětů, lidí, myšlenek a názorů.

Dosahuje základní plynulosti mluvení v autentických situacích, prošel cvičením výslovnosti, slovního přízvuku a intonace.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám