Jazykový kurz RA20M05 - Angličtina pro děti - A2 mírně pokročilí - 7. třída II

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí (1x60 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
18.02 - 17.06.2019
Dny
pondělí
Čas
15:30 - 16:30
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 590,-

Obsah kurzu (osnova)

 • minulý čas (past simple): pravidelná / nepravidelná slovesa
 • stupňování přídavných jmen: komparativ a superlativ
 • struktura: want someone to do something
 • modální sloveso could / couldn´t
 • výrazy pro vyjádření množství
 • předložky into / round /out of / in front of
 • přivlastňovací zájmena

Naučím se ...

 • porozumět a používat slovní zásobu na téma náš svět, moderní život, v ZOO, čas oslav a strava a výživa
 • tvořit jednoduchá souvětí
 • vyjádřit, co jsem uměl / neuměl dělat
 • mluvit o událostech v minulosti
 • porovnávat lidi / předměty za použití minulého času
 • vyjádřit svůj názor
 • porozumět informacím v písemném i mluveném textu (např. o vyhynulých zvířatech, ochraně životního prostředí, umění, hudbě, stravě…)
 • identifikovat a pojmenovat předměty ze světa moderních technologií, popsat je a porovnat je
 • používat nová slovesa a jejich tvary v minulém čase
 • vyjádřit čas na hodinách (celé hodiny) a říci, co se v kterou dobu stalo
 • napsat popis svého oblíbeného filmu
 • naučit se nové názvy zvířat v ZOO, porovnávat jejich vlastnosti pomocí komparativu a superlativu
 • aktivně se účastnit jednoduchého rozhovoru na téma jídlo
 • požádat o něco a na žádost adekvátně odpovědět
 • vyjádřit a porozumět nabídce
 • popsat obrázek znázorňující oslavu a pohovořit o tom, co se na oslavě děje
 • používat některá příslovce a naučit se tvary komparativu a superlativu
 • znát slova nových písní
 • vypracovat tématické projekty
 • seznámit se s formátem zkoušky Movers

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro děti - A2 mírně pokročilí - 7. třída II probíhá z učebnice More! Level 2 2nd Edition, lekce 5-8.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A2 - Mírně pokročilý

Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby.

Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího.

Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám