Jazykový kurz RA20M08 - Angličtina pro děti - B1 středně pokročilí - 8. třída II

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí (1x60 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
18.02 - 17.06.2019
Dny
pondělí
Čas
14:15 - 15:15
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 590,-

Obsah kurzu (osnova)

 • gerundium
 • časové věty, spojky before / when / after
 • předpřítomný čas prostý (present perfect simple) a předpřítomný čas průběhový (present perfect continuous)
 • sloveso + infinitiv / sloveso + gerundium
 • struktura used to
 • nepřímá řeč
 • modální sloveso must (opis: have to)

Naučím se ...

 • mluvit na témata customs, events and celebrations, at work, leisure activities, people, habits, stories, in the news, travel a používat novou slovní zásobu k těmto tématům
 • popsat zvyky v některých cizích zemích a mluvit o zvycích své země
 • dát radu a na radu vhodně reagovat
 • pojmenovat základní životní události a oslavy a popsat je
 • znát nové názvy profesí a vyjádřit, čím bych chtěl být
 • napsat své CV a účastnit se fiktivního pohovoru práce
 • umět odpovědět na otázky, které se mohou objevit u pracovního pohovoru, a podobné otázky také položit
 • definovat znalosti, zkušenosti a dovednosti potřebné pro vykonávání určité profese
 • mluvit o svých plánech po ukončení školy
 • aktivně se účastnit společenského rozhovoru, používat fráze při vítání / rozloučení
 • popsat obrázek a říci, co lidé dělají, proč to dělají, jak dlouho to dělají apod.
 • pojmenovat volnočasové aktivity
 • mluvit o svých zálibách
 • vyjádřit, zda jsem určitou činnost již někdy dělal či nedělal
 • mluvit o tom, co jsem poslední dobou dělal a jak jsem trávil čas
 • mluvit o událostech, které se přihodily v mém životě, popsat, co se stalo, co jsem zažil
 • popsat vzhled a vlastnosti lidí
 • porovnat to, co bylo dříve a jaké to je teď, popsat, jak se lidé/věci změnili
 • popsat své každodenní zvyky
 • pojmenovat jednotlivé knižní žánry
 • vyjádřit preference: jaké knihy/příběhy mám /nemám rád
 • vyprávět příběh
 • porozumět jednoduchým zprávám v novinách a parafrázovat, o čem zprávy jsou
 • napsat popis nějaké události
 • mluvit o tom, co je nutné zařídit a udělat, než odcestuji do jiné země
 • vyjádřit, co se musí udělat
 • popsat zážitek z cest

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro děti - B1 středně pokročilí - 8. třída II probíhá z učebnice More! Level 3 2nd Edition, lekce 5-8.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

B1 – středně pokročilý

Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk.

V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu.

Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky.

Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2 (v anglickém jazyce např. City & Guilds Communicator, FCE apod., v německém jazyce zkoušku ZD – Zertifikat Deutsch, ve francouzském jazyce přípravu na zkoušku DELF B2).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám