Přehled učebnic - veřejné kurzy

Přehled učebnic k veřejným kurzům

Vážení studenti,
rádi bychom Vám poskytli kompletní servis, a proto Vám v případě zájmu zajistíme k objednenému kurzu i učebnici. Stačí, když v objednávce potvrdíte Váš zájem a my Vám ji připravíme k vyzvednutí před první hodinou. Názvy a ceny konkrétních titulů najdete u jednotlivých kurzů v rozvrhu. Pokud si budete chtít koupit učebnici sami, vždy si v jazykové škole ověřte, o jakou verzi a vydání se má jednat. Předejdete tak zbytečným komplikacím. Děkujeme.

Angličtina - obecný jazyk

 English File 3rd Edition (Oxford University Press) Řada učebnic English File 3rd Edition (Oxford University Press) pokrývá všechny úrovně znalostí angličtiny. Učebnice kladou důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a jejich jazykových znalostí k úspěšnému zvládnutí každodenních situací v osobním i pracovním životě. Každá kapitola obsahuje aktivity na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností, slovní zásoby a gramatiky. Učebnice mají výborně vypracovaný systém práce se správnou výslovností. Na konci učebnice najdou studenti shrnutí probírané gramatiky a slovní zásoby s doplňkovými aktivitami. Další výukové materiály studenti najdou v pracovních sešitech a na studentském CD ROMu.

V současné době v některých kurzech používáme také starší vydání učebnice New English File.
 Straightforward Přístup učebnice Straightworward vychází z dlouhodobého výzkumu zaměřeného na určení typů aktivit, které dobří učitelé používají, protože fungují. Z každé metody si vybírá to, co bude pro příslušnou pokročilost, probíranou látku nebo procvičovanou dovednost nejlépe fungovat. Nabízí jasnou strukturu lekcí, pragmatickou metodiku a různorodý obsah. K učebnici Straightforward je k dispozici i cvičebnice s CD. Ve cvičebnici rovněž najdete dvanáctidílný kurz psaní.

Angličtina - přípravy ke zkouškám

 Cambridge English First Result (OUP) Učebnice Cambridge English First Result (OUP) patří k nejnovějším učebnicím vydaným k přípravě k mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL. Učebnice je koncipována tak, aby studenty připravila k plnění zkouškových úkolů a předala jim užitečné tipy k úspěšnému složení zkoušek. Zároveň však nabízí široké spektrum aktivit, které z přípravného kurzu udělají zábavný kurz rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti studentů. Učebnice je navíc doplněna pracovním sešitem s výukovým CR ROMem, na kterém studenti najdou doplňkové aktivity společně s přípravnými testy.
Cambridge English Advanced Result (OUP)  Učebnice Cambridge English Advanced Result (OUP) patří k nejnovějším učebnicím vydaným k přípravě k mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL. Učebnice je koncipována tak, aby studenty připravila k plnění zkouškových úkolů a předala jim užitečné tipy k úspěšnému složení zkoušek. Zároveň však nabízí široké spektrum aktivit, které z přípravného kurzu udělají zábavný kurz rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti studentů. Učebnice je navíc doplněna pracovním sešitem s výukovým CR ROMem, na kterém studenti najdou doplňkové aktivity společně s přípravnými testy.
Proficiency Masterclass (OUP)  Učebnice Proficiency Masterclass (OUP) nabízí široké spektrum výukových materiálů, které rozvíjejí všechny čtyři jazykové dovednosti a znalost slovní zásoby a gramatiky. Učebnice je koncipována tak, aby výuka s ní splňovala nároky komunikativního přístupu k výuce jazyků. Zároveň však studenty systematicky připravuje k úspěšnému splnění cambridgeských zkoušek CPE.

Angličtina - dětské kurzy

Kid´s Box (Cambridge) Kid´s Box (Cambridge) je čtyřdílný kurz pro 1. stupeň základních škol vhodný jak pro klasickou výuku, tak pro přípravu na dětské zkoušky YLE (Starters, Movers, Flyers). Nový jazyk je prezentován prostřednictvím zábavných příběhů, komunikačních aktivit, písní a doplňkových aktivit. Učivo se pravidelně opakuje a používá v novém kontextu, čímž se podporuje budování sebedůvěry dětí. Pracovní sešit obsahuje cvičení na procvičení učiva z učebnice.
 MORE! (Cambridge) MORE! (Cambridge) je nový čtyřdílný kurz pro 2. stupeň základních škol. Řada je vytvořena dle požadavků SERR pro jazyky. Důležité slovní vazby a slovíčka jsou v každé lekci představeny formou fotopříběhu. V každé lekci je zvláštní část určená gramatice. V každé druhé lekci je k dispozici stránka o kultuře nebo další čtení pro studenty. Učebnice obsahuje interaktivní CD-ROM. Ke všem čtyřem dílům učebnice More! Jsou k dispozici pracovní sešity s integrovaným anglicko-českým slovníčkem a s gramatikou a instrukcemi pro žáky v českém jazyce.

Němčina - obecný jazyk

 Schritte International Schritte international je osvědčená a oblíbená řada učebnic určená pro mládež a také dospělé, vede v 6 svazcích od nulové znalosti po znalostní úroveň B1 dle SERR. Tím pádem připravuje studenty na složení jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch, resp. zkoušek Fit in Deutsch 1, resp. 2. Hlavní myšlenkou koncepce řady je "slyšet, vidět - naučit se". Proto začíná každá lekce zábavným fofopříběhem doplněným o poslech. Tento vstup do lekce zlehčuje studentům následné učení. Další myšlenkou je "Úspěch při každém tempu výuky" - řada Schritte international nabízí řadu možností pro vnitřní diferenciaci heterogenních studijních skupin.
Aspekte (Langenscheidt)  Aspekte (Langenscheidt) je třídílná učebnice němčiny pro studenty od úrovně B1+ a je vhodná také k přípravě na mezinárodní jazykovou zkoušku Zertifikat Deutsch. Obsah učebnice se zaměřuje na témata a komunikační stuace z každodenního života a zároveň se věnuje i reáliím německy mluvících zemí. Jednotlivé kapitoly jsou tematicky zaměřené a jsou uspořádány tak, aby mohly být probírány jak postupně, tak v náhodném pořadí. Kniha pracuje s autentickým texty a nahrávky. Při výuce je možné využívat také doplňkové DVD a pracovní sešit.

Němčina - dětské kurzy

Němčina pro ZŠ  Dvoudílná učebnice němčiny určená pro počáteční roky na základní škole. Jejím cílem je především prvotní motivace dětí s důrazem na získání správných počátečních návyků. Dostatečná pozornost je při tom věnována všem čtyřem základním dovednostem – mluvení, čtení, psaní i poslechu. Soubor svým pojetím plně odpovídá požadavkům formulovaným v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Učebnice je barevná, s velkým množstvím ilustrací. Důležitou součástí 1. dílu knihy je vstupní fonetický kurz o rozsahu cca 20 hodin výuky. Veškeré texty a říkanky na CD jsou namluveny rodilými mluvčími (včetně dětí), výbornou motivací jsou také svižné písničky.

Francouzština

 Le Nouveau Taxi (Hachette) Série učebnic Le Nouveau Taxi (Hachette) představuje novou řadu učebnic pro výuku francouzštiny, která se vyznačuje přehlednou a snadnou strukturou, pevným ukotvením na Společný evropský referenční rámec pro výuku jazyků (SERR) a zajímavými tématy, které nejen rozvíjí jazykové dovednosti studentů, ale zároveň jim umožňují seznámit se s kulturou, reáliemi a životem frankofonních zemí. Učebnice obsahuje také části věnované přípravě ke zkouškám DELF. Kniha je také doplněna DVD ROMem, který obsahuje doplňková cvičení k procvičení slovní zásoby a gramatiky, ale také audio a video materiál, který studenty seznamuje s reáliemi frankofonního světa, rozvíjí jejich schopnost porozumět a komunikovat v každodenních situacích a slouží jako materiál pro diskusi nad kulturními odlišnostmi jednotlivých zemí.
 Latitudes (Didier) Dvoudílný soubor pro výuku francouzštiny Latitudes (Didier) je určený dospělým studentům. Provází je od úrovně úplný začátečník po středně pokročilý. Velké množství různorodých aktivit rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti studentů a věnuje se i páté kompetenci – mediaci. Zároveň studenty zajímavou formou seznamuje s reáliemi frankofonního světa. Učebnice obsahuje také části věnované přípravě ke zkouškám DELF. Kniha je doplněna 2 CD.

Ruština

 Poechali (Zlatoust) Řada učebnic Poechali (Zlatoust) je určena pro dospělé studenty ruštiny od úrovní začátečník do úrovně středně pokročilí. Učebnice je celá založená na ruském jazyce, čímž studentům pomáhá rychleji si osvojit ruštinu jako jazyk komunikace. Učebnice rozvíjí jak znalosti gramatiky, tak i slovní zásobu. Velký důraz je však kladen na rozvoj mluvení a tím i na aktivní osvojení ruštiny. Učebnice vychází z komunikativního přístupu k výuce jazyků, vyznačuje se aktuálními tématy a také zaměřením na kulturu rusky mluvících zemí.

Řečtina

 Epikinoniste Ellinika Řada učebnice Epikinoniste Ellinika pro výuku novořečtiny je originální moderní řecká učebnice od úrovně začátečníků až po pokročilé. Skládá se ze 3 dílů, přičemž každý díl obsahuje učebnici, 1-2 cvičebnice a audio nahrávku. Materiál je vhodný jak pro skupinovou tak pro individuální výuku s lektorem. Celá výuková řada je napsána v novořečtině, gramatika je podána v přehledných a srozumitelných tabulkách. Struktura učebnic se zaměřuje na osvojení si komunikačních dovedností na základě dialogů a souvislých textů z běžného života za použití živých jazykových prostředků. Součástí je řada gramatických, konverzačních a poslechových cvičení. Hlavní cíl je kladen na to, aby student zvládl všechny 4 složky jazykové gramotnosti, tedy porozumění slyšenému a čtenému slovu, jako i schopnost se ústně i písemně vyjádřit v daném jazyce.

Čeština pro cizince

 New Czech Step by Step Výukový program češtiny pro cizince New Czech Step by Step je určen začátečníkům až středně pokročilým. Ve dvaceti přehledně strukturovaných lekcích seznamuje studenty se základy českého jazyka. Látka je v učebnici uspořádána do samostatně kombinovatelných panelů a její velkou předností je především barevné rodové kódování gramatik. Témata jsou zaměřena na praktické a komunikativní situace každodenního života a každou lekci doprovází šest stran cvičení a aktivit v ilustrovaném pracovním sešitě a zvukové CD. Každý komplet navíc obsahuje čtyřstránkovou přílohu Czech Grammar in a Nutshell / Českou gramatiku v kostce.

Portugalština

 Portugues XXI Jedna z nejpopulárnějších učebnic portugalštiny Português XXI nabízí dospělým studentům studium na třech úrovních pokročilosti od začátečníků po středně pokročilé. Učebnice je koncipována v souladu s moderními výukovými postupy a je plně navázána na Evropský referenční rámec. Různorodé aktivity motivují i ty nejméně pokročilé studenty k aktivnímu užívání jazyka intenzivním rozvojem komunikačních dovedností. Přehledná struktura knihy počítá s dostatečným prostorem pro opakování. Součástí učebnice je také CD sloužící k rozvoji znalostí specifické portugalské fonetiky, obsáhlý slovníček a přepis zvukových nahrávek. Knihu je možné doplnit také pracovním sešitem.

Španělština

 Ven Nuevo (Edelsa) Série učebnic Ven Nuevo (Edelsa) je určena pro dospělé studenty španělštiny. Učebnice klade důraz především na využití konverzace a rozšíření znalostí reálií. Výklad mluvnice je systematicky uspořádaný a je vždy doplněn přehledným a názorným procvičením jevů. Vhodným výběrem situací a užitečnou slovní zásobou již od první lekce probíhá nácvik porozumění slyšenému. V každé lekci najdou studenti materiál, který rozvíjí porozumění mluvenému i čtenému textu, výslovnost, pravopis, rozšíření slovní zásoby a gramatiky a jejich uplatnění v rámci mluvních aktivit. Závěr každé je věnován různým aktivitám k poznávání reálií a získávání interkulturního přehledu.
 Aula International Nuevo Série učebnic Aula International Nuevo je určena pro dospělé studenty španělštiny. Učebnice jsou koncipovány podle úrovní společného evropského referenčního rámce a snaží pomocí nejmodernějších přístupů motivovat studenty ve výuce. Na konci učebnice se nachází přehled gramatiky a kulturních reálií. Další výukové materiály studenti najdou v pracovních sešitech a na CD

Čínština

Conversational Chinese 301 (BLCU)  Učebnice čínštiny Conversational Chinese 301 (BLCU) je koncipována jako intenzivní kurz čínštiny pro cizince. Je určena začátečníkům a postupně rozvíjí znalosti a dovednosti student. Studenti se postupně učí čínské písmo, slovní zásobu a gramatiku. Díky přepisům do latinky však učebnice studentům umožňuje osvojovat si jazyk komunikativně, což jim rychle umožní komunikovat v běžných každodenních situacích.

Arabština

Základy moderní spisovné arabštiny  Základy moderní spisovné arabštiny (Dar Ibn Rushd) jsou určeny všem zájemcům o moderní arabský jazyk, zejména posluchačům jazykových škol, expertům cestujícím do arabského světa a rovněž samoukům, a chtějí se s tímto jazykem podrobněji seznámit.

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám