Obchodní podmínky - překlady a tlumočení

Lenka PAVILKOVÁ – CHANNEL CROSSINGS

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení 

Čl. I Vznik smluvního vztahu

1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb, a pokud není taková smlouva uzavřena, též jednotlivých smluv o dílo (objednávek) mezi objednavatelem a společností Lenka PAVILKOVÁ – CHANNEL CROSSINGS, Přemyslova 5, 12800, Praha 2, IČ: 48559415, DIČ: CZ6756250732 (dále jen „zhotovitel“), není-li mezi zhotovitelem a objednavatelem dohodnuto něco jiného.

2.   Smlouva mezi objednavatelem, který má se zhotovitelem uzavřenou rámcovou smlouvu na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb, a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky.

3.   Jestliže není mezi objednavatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva, vzniká smluvní vztah na základě objednávky vyhotovené objednavatelem v písemné formě. Písemnou formou se rozumí též elektronická pošta a odeslání pomocí elektronických objednávkových formulářů umístěných na webu zhotovitele nebo pomocí specializovaného elektronického přístupu pro objednavatele.

Čl. II Předmět plnění

1.   Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a zajištění tlumočnických služeb (dále jen „zakázka“) podle požadavků uvedených v objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

Čl. III Překlady

1.   Všeobecná ujednání

1.1   V souladu s podmínkami uvedenými v čl. I se zhotovitel zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určeném jazyce a ve sjednané době a dohodnutým způsobem ji objednavateli předat a rovněž tak splnit další podmínky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.

1.2   Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. VI odst. 1.

1.3   Objednavatel je povinen uvést v objednávce telefonický kontakt a elektronickou adresu.

2.   Termín předání zakázky

2.1   Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

2.2   Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.

2.3   Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2.1 tohoto čl. do 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, má se za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

2.4   Zakázka nebude považována za opožděně dodanou, jestliže ji zhotovitel na základě žádosti objednavatele objednavateli dodá opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednavateli již dříve předal či odeslal.

2.5   Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

2.6   Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Čl. IV Tlumočení

1.    Všeobecná ujednání

1.1   Zhotovitel se zavazuje zajistit sjednanou zakázku (tlumočení) dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě. Objednavatel je povinen v objednávce uvést předpokládanou délku tlumočení.

1.2   Předložením objednávky se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli výslednou cenu tlumočení dle ust. čl. VI odst. 1.

1.3   Zhotovitel zajistí tlumočení prostřednictvím tlumočníka.

1.4   Po realizaci zakázky (tlumočení) je objednavatel nebo jím pověřená osoba povinna zhotoviteli potvrdit, že tlumočení proběhlo řádně a včas.

1.5   Odmítne-li objednavatel bez závažného a oboustranně uznaného důvodu řádně sjednané tlumočení přijmout, tlumočení se považuje za splněné, a zhotoviteli tak vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

1.6   V případě změny termínu zakázky, je objednavatel povinen o této skutečnosti předem písemně informovat zhotovitele i tlumočníka, který danou zakázku realizuje.

2.   Doprava, ubytování a stravování

2.1   Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa realizace zakázky a zpět, a to odpovídajícím dopravním prostředkem.

2.2   V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednavatel povinen zhotoviteli uhradit cestovní náklady tlumočníka v plné výši.

2.3   V případě, že tlumočení mimo město, ve kterém má tlumočník bydliště, přesáhne jeden tlumočnický den, je objednavatel povinen zajistit tlumočníkovi ubytování v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím.

2.4   Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.

2.5   Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek.

2.6   Zhotoviteli vzniká právo na náhradu i za případný čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení a za čas, který tlumočník stráví na cestě.

2.7.   Zhotoviteli vzniká právo na úhradu stravného pro tlumočníka dle počtu odpracovaných hodin. Výše stravného se řídí platnými předpisy ČR.

Čl.V   Práva a povinnosti 

1.   Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita. Jedná-li se o tlumočení, je objednavatel povinen také sdělit, zda bude tlumočení zaznamenáváno a jakým způsobem.

2.   Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.

3.   Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí být objednána v dostatečném časovém předstihu a objednávka musí výslovně obsahovat i text, že se jedná o objednání překladu textu s předtiskovou jazykovou korekturou.

4.   Pokud text, který je předmětem zakázky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednavatel požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude překladateli k dispozici pro případné konzultace. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se užité terminologie nebude brán zřetel.

5.   Objednavatel zašle zhotoviteli nejpozději tři dny před realizací tlumočení podkladové materiály (např. program, protokol z předešlého jednání, referáty či písemné texty). Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se terminologie nebude brán zřetel.

6.   Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky (např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské nebo organizační služby).

7.   Objednavatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky podle typu tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u zhotovitele.

8.   Právo na odměnu za celou dobu tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že objednavatel plně nevyužije sjednanou dobu zakázky.

9.   Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech nepříznivých okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku ohledně úhrady zakázky. Objednavatel je povinen zhotovitele informovat, pokud by došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud by vstoupil do likvidace. V případě vzniku výše uvedených okolností má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky přerušit a vyzvat objednavatele k zaplacení předpokládané ceny zakázky.

10.   Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající z porušení autorského práva.

11.   Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednavatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

Čl. VI Cena zakázky

1.   Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a uvedený způsob výpočtu ceny.

2.   Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu normostran nebo z odhadu délky tlumočení. Konečná cena se řídí skutečným počtem normostran v cílovém jazyce nebo skutečnou délkou tlumočení.

3.   Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou v Kč a bez DPH.

4.   Jedna normostrana (NS) se vypočte dle vzorce „Počet znaků přeloženého textu včetně mezer děleno 1.800“ a zaokrouhlení se provádí směrem nahoru.

5.   Ceník služeb je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

6.   Je-li v rámcové smlouvě sjednán individuální ceník, bude mít přednost před obecným ceníkem a bude v platnosti, dokud nebude mezi smluvními stranami sjednán ceník nový.

7.   Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednavateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení.

8.   Veškeré poskytnuté slevy musí být mezi objednavatelem a zhotovitelem dojednány písemně.

Čl. VII Platební podmínky

1.   Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.

2.   Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.

3.   Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.   Při opožděné platbě bude úhrada objednavatele nejdříve použita na platbu úroku z prodlení a teprve zbývající část na dluh samotný.

5.   Zhotovitel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktuře uvedeném.

Čl. VIII Reklamace a lhůty k jejich uplatnění

    Řešení sporů

1.   Reklamace

1.1   V případě překladu má vyhotovená zakázka vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající gramatické, stylistické anebo významové kvalitě.

1.2   V případě překladu má vyhotovená zakázka vady také tehdy, jestliže nebyla provedena v souladu se smlouvou nebo objednávkou.

1.3   Tlumočení má vady v případě, kdy nebylo provedeno v souladu se smlouvou nebo objednávkou.

1.4   V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.5   Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.

Jedná-li se o překlad, objednavatel vady v dokumentu podtrhne nebo jinak vyznačí. Jedná-li se o tlumočení, při kterém byl zhotovován záznam, doloží objednavatel vady záznamem.

1.6   Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladu ze strany objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě korekturu daného překladu. V případě uznání reklamace zakázky má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se řídí dohodou obou stran. Pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého odborníka zvoleného dohodou smluvních stran z řad překladatelů a tlumočníků, v případě soudně ověřených překladů ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků.

1.7   Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka podle ustanovení odst. 1.6 tohoto čl. jsou zhotovitel i objednavatel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace dle rozhodnutí odborníka v reklamačním řízení.

1.8   Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.

1.9   Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele u České pojišťovny a.s.

2.   Lhůta pro uplatnění reklamace

2.1   Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

2.2   Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 dní ode dne převzetí vyhotovené zakázky nebo ode dne realizace tlumočení.

3.   Řešení sporů

3.1   V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady dle čl. VIII. odst. 1.1 nebo odst. 1.3 těchto OP, zavazují se smluvní strany řešit tento spor nejprve mimosoudní cestou.

3.2.   Nedojde-li k vyřešení sporu mimosoudní cestou, pak bude příslušný spor ohledně reklamace řešen a s konečnou platností rozhodnut u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to jedním odborníkem jmenovaným zhotovitelem z osob zapsaných v seznamu soudních překladatelů a tlumočníků pro daný jazyk.

Čl. IX Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1.   Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

2.   V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli tzv. storno poplatky. Výše těchto poplatků je uvedena v ceníku služeb zhotovitele.

3.   Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

4.   Pokud je text použit do tisku či k dalšímu šíření, objednavatel je povinen o této skutečnosti zhotovitele písemně informovat. Pokud objednavatel u zhotovitele neobjednal překlad textů určených do tisku s odpovídajícím počtem předtiskových korektur, nemá nárok na náhradu škody z důvodu tiskových chyb v přeloženém textu.

Čl. X Zvláštní ustanovení

1.   Objednavatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat překladatele či tlumočníka.

2.   Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či tlumočníkem, objednavatel se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek vyhotovené zakázky.

3.   Objednavatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.

4.   V případě porušení povinností uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena. Touto skutečností není omezeno právo zhotovitele na náhradu případné škody, která mu byla tímto porušením způsobena.

Čl. XI Důvěrnost smlouvy

1.   Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 515/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí po tři roky od data zániku smlouvy.

2.   Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný, nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

Čl. XII Závěrečná ustanovení

1.   Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.

2.   Znění těchto Obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy nebo zasláním objednávky.

3.   Uvedením kontaktních údajů vyjadřuje objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. pro marketingové a obchodní účely společnosti Lenka PAVILKOVÁ – CHANNEL CROSSINGS. Zároveň uděluje této společnosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. po dobu 10 let od udělení souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a je možné ho kdykoli písemně odvolat.

4.   Ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se tyto Obchodní podmínky považují za všeobecné obchodní podmínky společnosti Lenka PAVILKOVÁ – CHANNEL CROSSINGS, Přemyslova 5, 12800, Praha 2, IČ: 48559415, DIČ: CZ6756250732 a jsou platné ode dne 1. 11. 2008.

obchodní podmínky ke stažení

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
    certifikát překlady a tlumočení
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám