Standardy pro překladatele

 

1.   Překladatel se seznámí s oborem, funkcí a užitím překladu před započetím práce. Překladatel zváží svoje odborné znalosti a časové možnosti pro danou zakázku před započetím práce.

2.   Překladatel vyvine veškeré úsilí k vytvoření věrného ekvivalentního sdělení v cílovém jazyce.

3.   Překladatel vypracovává celý zadaný překlad osobně.

4.   Překladatel převádí do cílového jazyka všechna sdělení, a to přesně, idiomaticky a terminologicky správně. Odevzdání překladu s nepřeloženými částmi se nepřipouští.

5.   V případě pochybností o správném porozumění výchozímu textu překladatel kontaktuje klienta a zajistí si vysvětlení nejasností. Kontakt na klienta sdělí agentura překladateli na vyžádání.

6.   V případě závažných terminologických nejasností překladatel kontaktuje klienta nebo korektora agentury, se kterými tuto nejasnost konzultuje.

7.   V ostatních případech, zejména při překladu jmen a názvů, překladatel využívá internet, specializované slovníky, případně poskytnuté slovníčky pojmů a zkratek, glosáře a paralelní texty.

8.   V případě větších zakázek, které zpracovává více překladatelů, je překladatel povinen svoji část vyhotovit v souladu s ostatními překladateli tak, aby byla zajištěna terminologická i stylistická konzistence výsledného překladu.

9.   Před odevzdáním překladu agentuře překladatel vždy provede kontrolu celého překladu podle originálu, aby se předešlo případnému vynechání slov, vět nebo i větších celků.

10.   Překladatel odevzdá zakázku ve stejném formátu a v úpravě, v jaké přijal výchozí text. Pokud se v textu střídají fonty, velikost, síla, kurzíva nebo podtržení písma, je třeba toto střídání zachovat
i v překladu. Stejně je třeba zachovat i zarovnávání textu. (Pro odsazení na začátku odstavce se používá tabulátor, nikoli mezerník.)

11.   V případech, kdy není možné použít výchozí formát zakázky, překladatel odevzdá přeložený text ve formátu MS Word, font písma Times New Roman CE, velikost písma 12.

12.   Výsledný překlad je vždy pojmenován číslem zakázky, ve zvláštních případech je možné tento název doplnit o krátký text, a to bez diakritiky.

13.   Před odevzdáním překladu agentuře překladatel zajistí maximální antivirovou kontrolu souborů.

14.   Překladatel dodržuje sjednaný termín odevzdání překladu.

15.   Překladatel podnikne nezbytná opatření, aby zajistil utajení informací ve svěřených dokumentech. Překladatel nezneužije informace získané z překladatelské práce k vlastnímu prospěchu ani výhodám.

16.   Překladatel bere na vědomí, že při nedodržení výše uvedených pravidel má agentura právo uplatnit vůči překladateli srážku z odměny.

V Praze dne 29. 5. 2008

Anna Moravčíková

Manažerka – Překlady a tlumočení

Standardy pro překladatele ke stažení

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
    certifikát překlady a tlumočení
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám