Co znamená ...

Normostrana

Normostrana (NS) má rozsah 1 800 znaků včetně mezer (tj. cca 250 slov) a zahrnuje 30 řádků po 60 úhozech. Při výpočtu délky textu se vychází z počtu normostran cílového (přeloženého) textu. Minimální rozsah účtovaného textu je 1 NS.

Překlad se soudním ověřením/soudní překlad

Překladem se soudním ověřením se rozumí pevné spojení originálu listiny nebo kopie ověřené notářem s překladem do cílového jazyka včetně tlumočnické doložky.

Tímto způsobem se překládají zejména:

právní dokumenty, např. výroční zprávy, zakladatelské listiny, plné moci, notářské zápisy a obchodní rejstříky,

osobní dokumenty, např. doklady o vzdělání, oddací a rodné listy, trestní rejstříky a doklady o vzdělání.

Soudní překlad může vyhotovit pouze překladatel nebo tlumočník, který je jmenován dekretem příslušného krajského nebo městského soudu na základě dosaženého vzdělání a kvalifikace pro daný jazyk.

Korektura

Jazyková korektura znamená kontrolu textu po stránce jazykové (oprava gramatiky a pravopisu) a slohové (odstranění stylistických chyb a neobratností).

Jazykovou korekturu je vhodné provést zejména u textů určených k prezentaci firem, jako jsou webové stránky nebo oficiální dokumenty.

Předtisková korektura následuje  po jazykové korektuře a po zpracování textu do konečné tiskové podoby. Tuto korekturu doporučujeme vyhotovit u každého dokumentu, který je určen k publikaci (letáky, tištěná inzerce apod.).

Přepis a překlad audio/video nahrávek

Přepis nebo překlad zvukového či hraného záznamu do textové podoby. Obvyklý je překlad nebo přepis jednání nebo propagačního či dokumentárního filmu v mluvené nebo textové podobě.

Titulkování

Výroba profesionálních titulků k reklamnímu spotu nebo k filmu.

Konsekutivní tlumočení

Postupné tlumočení kratších částí projevu řečníka zpravidla z pódia (např. tiskové konference, obchodní jednání).

Simultánní tlumočení

Souběžné tlumočení projevu řečníka do sluchátek, převážně s použitím tlumočnické techniky (např. valné hromady, kongresy či mezinárodní setkání).

Tlumočník sedí buď v kabině nebo vedle klienta, kterému je tlumočení určeno (tzv. šepták/šušotáž). Pro simultánní tlumočení v kabině je zapotřebí objednat vždy alespoň dva tlumočníky na jeden jazyk a den.

Doprovodné tlumočení

Tlumočník je k dispozici na doprovodných akcích i nad rámec oficiálního jednání, přednášky nebo konference.

Soudní tlumočení

Jedná se zejména o tlumočení při jednáních u notáře, na úřadech, u soudu, na svatbě nebo na valné hromadě.

Tlumočení může zajistit pouze soudní tlumočník jmenovaný dekretem příslušného krajského nebo městského soudu.

Tlumočnický servis

Zahrnuje zajištění tlumočníků, tlumočnické a prezentační techniky, prostor pro akce, hostesek, průvodce, cateringu a dalších služeb dle přání klienta.

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
    certifikát překlady a tlumočení
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám